Партија
Симболи и химнаЧлен 5 од Статутот на Народно движење за Македонија.

Партијата има заштитен знак, знаме, химна и партиска легитимација.

Партискиот заштитен знак е двеопашеста петокрака ѕвезда во чија раширена средина се наоѓаат 2 крила.


Партиското знаме е во правоаголна форма со димензии со однос 2:1 со златно жолта боја на кое е стилизиран партискиот заштитен знак на партијата.


Химната ја утврдува Централниот Комитет на партијата. Со одлука на Централниот Комитет на Народно движење за Македонија „Народе македонски“ е утврдена за химна на партијата.


Партиската легитимација го содржи името и заштитниот знак на партијата и служи како документ за докажување на припадност на Партијата.


 
Copyright © 2017. www.ndm.org.mk. Designed by Shape5.com