Партија
Извршен комитет PDF Печати Е-пошта

ИЗВРШЕН КОМИТЕТ НА НДМ

1. ЈАНКО БАЧЕВ

2. ЃОРГИ ТОДОРОВ

4. НИКОЛА ШАЛЕВ

5. ЗЛАТЕ ВОЈНОСКИ

6. ПЕРО ТИМЧЕВ

7. МАРИЈА МАЈКИЧ

8. ПАНЧЕ ЖЕЖОВСКИ

9. ЖИВКО ЃОРЃИЕВ


Според член 24 од Статутот на Партијата, Извршниот комитет е политичко извршен орган на Централниот Комитет чиј број се утврдува со одлука за негов избор. Поради истек на мандатот на претходниот состав на ИК, Централниот комитет донесе одлука за избор на нов состав на Извршниот комитет. На истата седница Централниот Комитет донесе одлука ИК да брои 9 членови.

Извршниот комитет е во постојано заседание. Седниците ги свикува и со нив раководи и претседава претседателот на партијата.

Извршниот комитет:
- донесува деловник за работа;
- донесува одлука за основање на општински организации, унии и асоцијации;
- го разгледува финансиското работење на партијата и донесува финансиски план и годишна сметка;
- донесува правилник за одговорност на членовите на партијата;
- основа дисциплинска комисија која одлучува во втор степен;
- основа и други комисии и тела; и
- донесува одлуки, заклучоци и други акти.


ИЗВРШЕН КОМИТЕТ НА НДМ

1. ЈАНКО БАЧЕВ

2 ТРПКО СПАСОВСКИ

3. ЃОРГИ ТОДОРОВ

4. НИКОЛА ШАЛЕВ

5. ЗЛАТЕ ВОЈНОСКИ

6. ПЕРО ТИМЧЕВ

7. МАРИЈА МАЈКИЧ

8. ДРАГАН ЖИВКОВИЌ

9. ЖИВКО ЃОРЃИЕВ

10. ВАНЧО МУРАТОВСКИ

11. ЈОВАНЧЕ СТАНОЕВСКИ

Според член 24 од Статутот на Партијата, Извршниот комитет е политичко извршен орган на Централниот Комитет чиј број се утврдува со одлука за негов избор. Поради истек на мандатот на претходниот состав на ИК, Централниот комитет на седницата одржана на 15 ноември 2015 донесе одлука за избор на нов состав на Извршниот комитет. На истата седница Централниот Комитет донесе одлука ИК да брои 11 членови.

Извршниот комитет е во постојано заседание. Седниците ги свикува и со нив раководи и претседава претседателот на партијата.

Извршниот комитет:
- донесува деловник за работа;
- донесува одлука за основање на општински организации, унии и асоцијации;
- го разгледува финансиското работење на партијата и донесува финансиски план и годишна сметка;
- донесува правилник за одговорност на членовите на партијата;
- основа дисциплинска комисија која одлучува во втор степен;
- основа и други комисии и тела; и
- донесува одлуки, заклучоци и други акти.


ИЗВРШЕН КОМИТЕТ НА НДМ

1. ЈАНКО БАЧЕВ

2. ТРПКО СПАСОВСКИ

3. ДРАГАН ЖИВКОВИЌ

4. ЈОРДАН БОШКОВ

5. ЗЛАТЕ ВОЈНОСКИ

6. ПЕРО ТИМЧЕВ

7. БОРЧЕ МАРКОВСКИ

8. ИЛИЈА ТАШЕВ

9. ЖИВКО ЃОРЃИЕВ

Според член 24 од Статутот на Партијата, Извршниот комитет е политичко извршен орган на Централниот Комитет чиј број се утврдува со одлука за негов избор. Поради истек на мандатот на претходниот состав на ИК, Централниот комитет на седницата одржана на 7 јули 2013 донесе одлука за избор на нов состав на Извршниот комитет. На истата седница Централниот Комитет донесе одлука ИК да брои 9 членови.

Извршниот комитет е во постојано заседание. Седниците ги свикува и со нив раководи и претседава претседателот на партијата.

Извршниот комитет:
- донесува деловник за работа;
- донесува одлука за основање на општински организации, унии и асоцијации;
- го разгледува финансиското работење на партијата и донесува финансиски план и годишна сметка;
- донесува правилник за одговорност на членовите на партијата;
- основа дисциплинска комисија која одлучува во втор степен;
- основа и други комисии и тела; и
- донесува одлуки, заклучоци и други акти.ИЗВРШЕН КОМИТЕТ НА НДМ

1. ЈАНКО БАЧЕВ

2. БОРЧЕ ТОПАЛОВСКИ

3. ТРПКО СПАСОВСКИ

4. ИЛИЈА ДИМОВСКИ

5. ВЛАДО ФИЛИПОВСКИ

6. ГОЦЕ АРСОВ

7. ИВАН РАНГЕЛОВ

8. БЛАЖО ЧОНЕВ

9. ЖИВКО ЃОРЃИЕВ

10. ТОНИ МИХАЈЛОВСКИ

11.ЈАСМИНКА ТОДОРОВСКА

Според член 24 од Статутот на Партијата, Извршниот комитет е политичко извршен орган на Централниот Комитет чиј број се утврдува со одлука за негов избор. Поради истек на мандатот на претходниот состав на ИК, Централниот комитет на седницата одржана на 20 октомври 2002 донесе одлука за избор на нов состав на Извршниот комитет. На истата седница Централниот Комитет донесе одлука ИК да брои 11 членови.

Извршниот комитет е во постојано заседание. Седниците ги свикува и со нив раководи и претседава претседателот на партијата.

Извршниот комитет:
- донесува деловник за работа;
- донесува одлука за основање на општински организации, унии и асоцијации;
- го разгледува финансиското работење на партијата и донесува финансиски план и годишна сметка;
- донесува правилник за одговорност на членовите на партијата;
- основа дисциплинска комисија која одлучува во втор степен;
- основа и други комисии и тела; и
- донесува одлуки, заклучоци и други акти.ИЗВРШЕН КОМИТЕТ НА НДМ


1. ЈАНКО БАЧЕВ

2. АЛЕКСАНДАР ДИНЕВСКИ

3. ТОНИ ГИЧЕВСКИ

4. ЛАЗО ЧАКАРОВСКИ

5. ИВАН РАНГЕЛОВ

6. ДРАГИ ИВАНОВСКИ

7. ТРПКО СПАСОВСКИ

8. ВЛАДО УГРИНОВСКИ

9. СТОЈАНЧЕ СТЕФАНОВСКИ

10. ЖИВКО ЃОРЃИЕВ

11. ВЛАДО ФИЛИПОВСКИ

Според член 24 од Статутот на Партијата, Извршниот комитет е политичко извршен орган на Централниот Комитет чиј број се утврдува со одлука за негов избор. После основачкото собрание на Нардоно движење за Македонија одржано во Скопје на 18 мај 2002, Централниот комитет донесе одлука за избор на нов состав на Извршниот комитет. На истата седница Централниот Комитет донесе одлука ИК да брои 11 членови.

Извршниот комитет е во постојано заседание. Седниците ги свикува и со нив раководи и претседава претседателот на партијата.


Извршниот комитет:
- донесува деловник за работа;
- донесува одлука за основање на општински организации, унии и асоцијации;
- го разгледува финансиското работење на партијата и донесува финансиски план и годишна сметка;
- донесува правилник за одговорност на членовите на партијата;
- основа дисциплинска комисија која одлучува во втор степен;
- основа и други комисии и тела; и
- донесува одлуки, заклучоци и други акти.

  Newer:Постари:
Copyright © 2017. www.ndm.org.mk. Designed by Shape5.com