Партија
Централен комитет PDF Печати Е-пошта

ЦЕНТРАЛЕН КОМИТЕТ НА НДМ

1. ЈАНКО БАЧЕВ

2. ИЛИЈА ТАШЕВ

4. ДРАГАН ЖИВКОВИЌ

5. ЦВЕТАН ДАМЈАНОВСКИ

6. НИКОЛА НИКОЛОВ

7. ВЛАДО ФИЛИПОВСКИ

8. БОРЧЕ МАРКОВСКИ

9. ВЕРИЦА ИЛИЌ

10. БОРЧЕ ТОПАЛОВСКИ

11. СТРАШО БЛАЖЕСКИ

12. ВАСКО ЗАФИРОВСКИ

13. ЗОРАН ЈОВАНОВИЌ

14. ВЛАТКО СТЕФАНОВСКИ

15. КИРО КАРАКИРОВ

16. СРЕБРЕ СТАВРЕСКИ

17. АЦО ШТЕРИЕВ

18. ТОНИ КУЗМАНОВСКИ

19. БОРИС ТАНАСКОВ

20. ИВИЦА ЈОСИФОВИЌ

21. АЛЕКСАНДАР НИКОЛОВСКИ

22. ГОРАН ЈОВАНОВ

23. ДАНИЕЛ РАДИЧЕВСКИ

24. ЖАРКО ЈАНЧЕВСКИ

25. ВЛАТКО КОРУНОВСКИ

26. ТРАЈКО КОТЕВСКИ

27. СЛАВИЦА ШУЛЕВА

28. ЦАНЕ ЈОВАНОВСКИ

29. СЛАВКО ЃУРОСКИ

30. ДАРКО ПОПОВСКИ

31. ПЕЦО СПИРОВСКИ

32. ГОРАН НЕДЕЛКОВСКИ

33. ГОЦЕ НАЈДОСКИ

34. ЈОРДАН ПЕЦОВ

35. НИКОЛА ГРКОВ

36. СТОЛЕ МАНОЛЕВ

37. ЖИВКО ЃОРГИЕВ

38. ВИКТОР МАНАСИЕВ

39. НИКОЛА ПЕТКОВ

40. ЛИЛЈАНА КРШИНАР

41. ТРАЈКО АВРАМОВ

42. ЃОРЃИ ОКОВ

43. РАТКО БАЧЕВ

44. КИРЕ ЧАКМАКОВ

45. ДАНИЕЛ ГЛИГОРОВ

46. СИМЕОН ИВАНОВ

47. СВЕТЛАНА ПОПОВИЌ

48. ИВАН ЈОВАНОВСКИ

49. САНТО НИКОЛОВ

50. КРСТАН КРСТАНОВСКИ

51. ПЕРО ТИМЧЕВ

52. МИТРЕ МИТРОВСКИ

53. ЖИВКО КУБУРОВСКИ

54. АНЕТА ЃУРОСКА

55. АНЃЕЛЕ САВЕВ

56. БОРИСЛАВ ТРАЈКОВСКИ

57. ИЛИЈА КАРАКАМИШЕВ

58. РИСТО ПОПОВ

59. ВЛАДИМИР ВИДОВСКИ

60. ЗОРАН ИВКОВИЌ

61. ИЛИЈА ТОДЕВ

62. СТОЈНЕ ИЛИЕВА

63. АЛЕКСАНДАР СОКОЛОВ

64. ГОРЈАН АРЕВСКИ

65. ТОНИ КРСТЕВСКИ

Според член 16 Централниот Комитет е највисок орган на партијата меѓу два конгреса.

Членови на Централниот Комитет се:
- претседателите на општинските комитети на партијата;
- избрани делегати од општинските комитети на партијата;
- избрани делегати на младинската организација на партијата;
- претседателката на Унија на жени на НДМ;
- избраните пратеници во Собранието на РМ;
- координатор на Советот на градоначалници на НДМ;
- по еден претставник од асоцијациите на партијата за Европа, Америка, Канада и Австралија.

Поблиските критериуми и принципи за избор на општинските делегати ќе се уредат со посебен акт, што го донесува Централниот Комитет.

Централниот Комитет:
- утврдува предлог програма и Статут;
- избира и разрешува Генерален секретар и членови на секретаријатот на партијата;
- се грижи за реализирање на задачите утврдени на Конгресот;
- ги разгледува и усвојува извештаите за работата на извршниот комитет секретаријатот и другите тела што ги формира партијата;
- избира и разрешува членови на извршниот комитет;
- дава иницијативи за разгледување на одредени прашања на Конгресот;
- одлучува за соработка со други политички партии и други организации;
- утврдува кандидати за избор на пратеници, градоначалници и други јавни функции;
- го разгледува финанското работење на партијата;
- донесува деловник за својата работа;
- донесува деловници за работа на извршниот комитет, секретаријатот, годишното Собрание како и за работата на местните организации;
- донесува правилник за утврдување одговорност на членовите на партијата;
- утврдува термин за одржување на годишно Собрание;
- формира комисии и други работни тела;
- донесува одлуки и други акти од својата надлежност;
- врши други работи во согласност со Статутот и Програмата на партијата.

  Newer:
Copyright © 2017. www.ndm.org.mk. Designed by Shape5.com